Polish
English

Regulamin serwisu

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.bcd-polymers.pl, został opracowany i udostępniony w sieci internetowej przez BCD Polymers sp. z o.o. w celu dostarczenia użytkownikom informacji dotyczących spółki, szczegółów jej działalności i oferty. Serwis stanowi wyłączną własność BCD Polymers Sp. z o. o.

Poniższa nota określa warunki korzystania z serwisu, a Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu wyrażają tym samym akceptację wszystkich wymienionych tu warunków.

1. PRAWA AUTORSKIE

Cała zawartość Serwisu, w tym teksty, grafika oraz sposób ich prezentacji, stanowi własność intelektualną, chronioną prawem zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Użytkownicy mają prawo do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie w granicach określonych w niniejszej nocie prawnej i tylko na użytek własny. Powielanie i publiczne rozpowszechnianie serwisu w całości lub w części, a także powielanie i rozpowszechnianie dostępnych w serwisie treści i dokumentów stanowi naruszenie prawa.

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy własne, znaki firmowe, logotypy, znaki towarowe i pozostałe treści i materiały w tym dokumenty techniczne dostępne w serwisie stanowią chronioną prawem własność BCD Polymers Sp. z o. o. lub innych podmiotów prawa i publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Ich powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie prawa.

Wykorzystanie całości lub jakiejkolwiek części serwisu lub dostępnych w serwisie zasobów w celach innych niż na użytek własny wymaga pisemnej zgody właściciela serwisu.

2. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostępne w serwisie zasoby zostały zebrane i/lub opracowane oraz opublikowane przez spółkę BCD Polymers w dobrej wierze i z przekonaniem o ich rzetelności i wiarygodności. Nasza spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, rzetelność i/lub kompletność udostępnionych w serwisie informacji i zasobów. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

BCD Polymers Sp. z o. o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania z serwisu poniesione przez Użytkownika albo przez osoby trzecie wskutek działania użytkownika, w szczególności za szkody będące następstwem wykorzystania informacji i innych zasobów udostępnionych w serwisie, a także skutki będące następstwem przerw w dostępie do serwisu, wstrzymania udostępniania serwisu w sieci internetowej, wadliwego działania serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych działaniem wirusów komputerowych lub przez komunikację pocztą elektroniczną.

W serwisie opublikowane zostały liczne odnośniki do innych witryn internetowych, których treści nasza firma nie weryfikuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych treści. BCD Polymers sp. z o.o. nie zamieszcza tych odnośników w celach zarobkowych i nie weryfikuje, czy udostępnione hiperłącza zawierają treści chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

BCD Polymers gromadzi dane statystyczne dotyczące ruchu odwiedzających na stronie, za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, co wymaga umieszczania plików tekstowych (cookies) w pamięci urządzeń końcowych użytkownika, w przypadku braku zgody użytkownika na takie działanie powinien on wyłączyć obsługę plików cookie w oprogramowaniu swojego urządzenia końcowego.

Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Osoby korzystające z umieszczonych w serwisie formularzy, ankiet, adresów poczty elektronicznej i przekazujące tą drogą informacje właścicielowi serwisu, tym samym wyrażają zgodę na korzystanie przez BCD Polymers sp. z o.o. z podanych przez nie adresów poczty elektronicznej w celach korespondencyjnych.

Osoby korzystające z zamieszczonych na stronie formularzy przyjmują do wiadomości, że treści przesyłane za ich pomocą traktowane będą przez właściciela serwisu jako jawne i zgadzają się na korzystanie z nich przez BCD Polymers sp. z o. o.

Dane osobowe (takie jak np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej) podawane są przez użytkownika dobrowolnie. Będą one wykorzystywane przez administratora zgodnie z niniejszą notą prawną oraz obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych noty prawnej będzie niezgodne z przepisami prawa lub zostanie uznane za nieważne, wówczas pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.

Właścicielowi serwisu przysługuje prawo zmiany noty prawnej. W przypadku wprowadzenia zmian, administrator poinformuje o nich użytkowników za pośrednictwem serwisu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Niniejsze nota prawna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu. Ewentualnie zmiany wprowadzane w nocie prawnej wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie użytkowników w sposób określony w ust. 2.



Polityka korzystania z plików cookies

1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Ich przeznaczeniem jest przechowywanie danych informatycznych związanych z funkcjonowaniem stron internetowych z których pochodzą.

Kto odpowiada za zamieszczanie plików cookies?

Podmiotem odpowiedzialnym za umieszczanie plików cookies w pamięci urządzeń końcowych Użytkownika jest administrator Serwisu - firma BCD Polymers. 

2. Czemu służą pliki cookies?

Zamieszczane przez administratora pliki mają na celu:

a) tworzenie statystyk umożliwiających ciągłą optymalizację Serwisu pod kątem jego użytkowników. Jednocześnie nie są gromadzone żadne prywatne dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację;

b) przechowywanie informacji o zgodzie na umieszczanie plików cookie.

Informacje te dostępne są wyłącznie dla administratora Serwisu i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Czy muszę godzić się na umieszczanie plików cookies w moim urządzeniu?

Oprogramowanie urządzenia końcowego użytkownika (np. przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w jego pamięci. Użytkownik ma możliwość wyłączenia tej funkcjonalności, co skutkuje brakiem zamieszczania jakichkolwiek danych w pamięci urządzenia końcowego użytkownika. 

 

 

BCD-Chemie